Category Archives: กระดานสนทนา

กระดานสนทนา

ท่านคิดว่า วีรกรรมของชาวบ้านบางระจันยังคงมีอิทธิพลต่อความคิดความเชื่อในเรื่องความรักชาติของคนไทยในปัจจุบันหรือไม่ อย่างไร Advertisements

Posted in กระดานสนทนา | 2 Comments